"...Nothing last forever..."חודש שלישי ואחרון בגואה - אורנית לוקץ'|צילום